Arkiv för kategorin Konvalescens efter höftoperation

1 år efter höftoperationen

Det finns ingen smärta från höften. Ingen mol-värk ned till knät. Stor rörlighet i benet. Jag har nästan slutat tänka på att det finns titan i kroppen.

Ärret eller krigsskadan är inte vacker. En röd strimma med små förhårdnader men å andra sidan är jag ingen lapare av sol så det stör mig inte. Huvudsaken att jag kan gå.

Efter Lissabon resan släppte jag ‘käpp’ kavaljeren. Sen fortsatte jag att gå av hjärtans lust ett par veckor. Det blev mycket fotograferande av Nissan, särskilt på tisdagar. Besöket på fotvården för skrapning och kylning av vårtan, som nu är som en 1/3 femöring.

Efter fotbehandlingen promenerade jag till Fribergs Cafe och köpte en kopp kaffe och kanelsnäcka. Fribergs har inte bara eget bakat bröd och bakelser utan en underbar fotografisk miljö som jag saknar.

Höftoperationen gick planenligt bra. Det tog drygt 6 månader  att bli helt bra.

English version

There is no pain from the hip. No chronic pain down to the knee. Large movement in the leg. I’ve almost stopped thinking about the existence of titanium in the body.

The scar or war damage is not pretty. A red streak with a small callus. On the other hand, I am no sunlover so it does not disturb me. The main thing that I can walk.

After Lisbon journy I get rid of my ‘walking stick’ cavalier. Then I continued walking alot, a few weeks until next injury came. There was much shooting by the river Nissan, especially on Tuesdays. The visit to the foot-care of scratching and cooling of the wart, which is now a a third part.

After nice treatment I walked to Friberg’s Cafe and bought a cup of coffee and cinnamon snail. Friberg has not only bake their own bread and pastries, but a wonderful photographic environment that I lack.

The hip-operation went well according to plan. It took just over 6 months to be completely healed.

, , , , , , ,

2 kommentarer

3 kilo lättare och 1 år yngre

Det här, är en fönster-buss-reflektion från Österskans och som jag  erbjuds när jag ibland eller mycket ofta det vill säga flera gånger i månaden väntar på buss 820 till Malmö. De 4 årstiderna ger olika ljus och nu i oktober står solen lägre och ger mildare skuggor.

Reflektionen är stökig. Den är oregelbunden. Snedvinklad men dock visar den ett tillfälligt inre ostabilt mentalt tillstånd. Jag använder ofta kameran som en spegling från/av mitt undermedvetna. Den korrelationen är en levande länk mellan det jag ser med ögat och vad jag upplever i sinnet.

Jag har minskat i vikt sen förra året med cirka 10 kg. Den senaste månaden är det 3 kilo på en månad. Från 84,7 kg till 81 kg. Min matchvikt ligger på ungefär 78 kg.

Hemligheten är fisk 2 gånger i veckan och lagom stora portioner. Inget godis efter middagsmålet vid fyra tiden på eftermiddagen. En kopp varm blåbärssoppa på kvällen är allt. Naturligtvis händer det att det blir godis vissa kvällar. Ingen är ofelbar på den punkten.

1 år yngre. Historien kan förkortas ned genom att säga från mitt abrupta fall under januari på en leråker i Växjö 2004 till dags dato 2010 har nästan drygt 6 år av oavbrutna kroppsliga skador och smärtor ockuperat min vardag. Periodvis har jag fått uppleva symtomfria månader.

Den ena skadan efter den andra har kommit oaviserad, ibland med express eller andra gånger med snigelpost.

Förra året 2009 visste jag precis min ålder men i år blev upplevelsemässigt äldre i själen.  Så, 1 år av mitt liv har förlängts med ett år plus ytterligare 3 kilo lättare. En födelsedagspresent helt gratis till den 27 oktober.

I veckan investerade jag i mbt skor och blivit behandlad av en naprapat. Jag har sett mbt skor i reklam. Har hört personliga skildringar hur bra de är för t.ex. ryggen eller rehabilitering av en höftoperation.

Häromsisten träffade jag en kvinna som använde mbt skor och hennes leende är ej att glömma bort. De som survar fötter t.ex. fotbad brukar skriva i sin reklam – Gå på moln efter min behandling! Vandra på moln i mbt!

Fötter och vader har i nuläget en sund träningsvärk. Rygg, säte, mage och gången kommer avsevärt att rentav bli smidigare av skorna.

När du köper dem medföljer en cd-skiva med instruktioner och ett häfte med information. Köp inte mbt skor som kostar mindre än 2000 kr eftersom de är ett plagiat.

Min önskan att kunna gå ut tidigt på morgonen och fotografera dimma är inte långt borta.

 

English translation

This is a window-bus-reflection from the East Bus-Stop, and that reflection am I offered either sometimes or very often in fact several times a month waiting for bus 820 to Malmo. The 4 seasons of various sunlight and now in October, the Sun is lower and provides more gentle shadows.

Reflection is messy. It is irregular. tilted but however it shows a temporary internal unstable mental condition. I often use the camera as a mirror from / of my subconscious. The correlation is a living link between what I see with the eye and what I experience in mind.

I’ve lost weight since last year with about 10 kg. The last week is 3 pounds in a month. From 84.7 kg to 81 kg. My match weight is around 78 kg.

The secret is eating fish, 2 times a week and the bite-sized portions. No sweets after the midday meal at four o’clock in the afternoon. A cup of hot blueberry soup in the evening is all. Of course, it happens that there is candy on some evenings. No one is infallible on this point.

1 years younger. The story can be reduced down by saying from my abrupt event at January, in a quagmire in Växjö 2004 to date 2010 has been almost over 6 years of sustained physical injuries and pain occupied my everyday life. Periodically, I have been experiencing none symptoms months from pain.

One injury after another has come unannounced, sometimes by express or other times by snail mail.

Last year 2009 I knew exactly my age, but this year i got experientially elder in the soul. So, 1 year of my life has been extended by one year plus another 3 kilos lighter. A birthday gift for free for 27 October.

This week I invested in MBT shoes and been treated by a naprapath. I have seen mbt shoes in advertising. I’ve heard personal stories how good they are for example back or rehabilitation of a hip replacement.

I met a woman who used mbt shoes, and her smile is not to be forgotten. Those who treat feet eg footbath tend to write in their advertising – Walking on clouds after my treatment! Walk on clouds in the MBT!

Feet and calves are presently in a healthy workout. The back, seat, stomach will get balance be stronger of the shoes.

When you buy them, includes a CD with instructions and a booklet with information. Do not buy mbt shoes costing less than £200 because they are plagiarized.

My desire to go out early in the morning and photograph the fog is not far away.

, , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

Drygt 6 månader

…efter höftledsoperationen.

Veckan efter semestern i Lissabon släppte jag käppen. Den stod ett tag i hallen precis vid dörren, ifall att! känslan. Men min kavaljer behövs inte mer och det är jag glad för eftersom käppen är i vägen hela tiden när jag fotograferar.

Den längsta sträckan jag kan gå idag, i ett svep är cirka 2 km utan större problem. Det sviktar lite dock, så mina muskler är inte färdiga än. De sista 3 veckorna har ingen träning blivit gjord utom att jag går varje dag. Det är träningen, att gå.

Jag är nöjd med resultatet från mig själv men framför allt kirurgen som opererade.

Bilden är fotograferad inuti växthuset som finns på Spenshult. Det fanns gurka, tomater och vindruvor. En skön doft!

, , , , , ,

2 kommentarer

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.